TEMPLOM NYITÁS

Most reánk következő vasárnap, 2020. június 28-án újra indíthatjuk istentiszteleti alkalmainkat.

Mivel a járványveszély továbbra is fenn áll, így fokozott figyelemre van szükség.

Egészségünk megőrzése érdekében a helyiségeink fertőtlenítése, a kézfertőtlenítők kihelyezése és az ülőhelyek kijelölése megtörtént. Az istentiszteleteink közötti fertőtlenitést továbbra is folyamatosan tervezzük.

ISTENTISZTELETI RENDTARTÁS

A JÁRVÁNY IDEJE ALATT

Aki betegség jelét véli magán felfedezni, vagy beteg emberrel került kapcsolatba, kérjük maradjon otthon. Aki különösen veszélyeztetett, annak távolmaradását továbbra is megértjük. Senki ne vegye rossz néven, de fokozott biztonság érdekében templomba bejövetelkor érintésmentesen testhőmérsékletet is mérünk.

Kérünk mindenkit a maszk viselésére és a kötelező távolság (6 feet / 1,8 m) megtartására, a kézfogások és korábban bevett érintő jellegű üdvözlési formák mellőzésére.

A csoportosulás elkerülése érdekében a templomba való bemenetel után kérjük mindenki foglalja el a helyét a padokban. Az egy háztartásban lévők egymás mellett foglalhatnak helyet.

Az istentisztelet végén a templom helyiségét rövid időn belül el kell hagyni. A templom előtti csoportosulás, a hivatalban valamint a Kossuth-teremben való gyülekezés kerülendő.

Az úrvacsora vételünk a megszokott gyakorlatunktól eltérően un. „mozgó úrvacsora” lesz, és csak kis kelyhekből történik. A nehezen mozgó tagjainkra külön tekintettel leszünk.

Istentiszteleti éneklésünk nem énekeskönyvből, hanem kivetítés által történik.

A bulletinjeinkről körültekintő módon gondoskodunk.

Jelen körülményeink között az istentiszteleteink utáni szeretetvendégséget egyenlőre biztosítani nem tudjuk.

A gyermek foglalkozásokat megtartani nem tudjuk, a közös játékhasználat a járvány veszély miatt nem javasolt.

A mellékhelyiségek használatának biztosítása érdekében a Kossuth-termünket megnyitjuk, de a maszk viselése és a távolság megtartása itt is kötelező. A mellékhelyiségekben egyszerre csak egy ember tartózkodhat.

Ha korlátozott módon is tudunk együtt lenni, örüljünk az istentiszteleti együttlétnek.

Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora.

Elcsendesedésre

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.”

(Máté ev. 11,28-30)

Szeretett Gyülekezet, Kedves Testvérek!

Megváltozott körülményeinkkel szembesülve nehezebb szavakat találni, gondolatainkat mederben tartani, feladatainkra fókuszálni, nehezebbnek tőnhet akár gyülekezeti körleveleinkben lévő néhány sort is becsülettel végig követni most.

A bezártságban újabb és újabb híradások zaklathatják fel lelkünket. Szeretteink felől jövő hírek aggodalommal tölthetnek el bennünket. A bezárt templomok ténye sokkalhat sokunkat. A szájmaszkokban, védőruhábakban közlekedő emberek látványa könnyeket csalhat ki a szemünkből. Fel sem tudjuk fogni, hogy egyik napról a másikra ennyire sebezhetőknek, kiszolgáltatottaknak bizonyul az életünk.

Reménykedünk, hogy sikerül a virus terjedését megfékezni, reménykedünk, hogy látszik majd az alagút vége, de addig valahogy boldogulnunk kellene. Most, amikor sokan a “papír gurigák” felhalomozásával, vagy a tartós élelmiszerek felhalmozásával nyugtatgatják a lelküket vagy sokan hosszas sorokat állnak ki, hogy lelki nyugalmukhoz, biztonságérzetükhoz szükséges felkapott portékával bebiztosíthassák magunkat, nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy szükségünk van arra is, amit Istenünk adhat nekünk.

A babiloni fogságban sínylődő népének, akiknek ajkán kifogyott az Istent magasztaló ének (lsd. 137. Zsoltár 1-2),mert nem csak a múltban elkövetett bűnök, s az istentiszteletek hiánya terhelte a jelenben szívét, hanem még a jövője felől is elveszítette minden reménységét idegen földön, így szólt Isten: “Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!” s rögtön hozzá tette: Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jóllakni? (Ézsaiás k. 55,1.)

Mi emberek újra és újra megkísértetünk azzal, hogy magunk vájta víztartókba vessük bizalmunkat, mint egykor Isten népe, s elhagyjuk az éltető vízforrásokat. Mennyi drága holmi, fizető alkalom, látványosság csábította vasárnap is az embereket, amelyekkel szemben szinte tehetetlenek voltunk, amikor templomba, istentiszteletekre hivogattunk. Mennyi csábító dolog vett körbe otthonainkban is, amelyek Istennel töltött csendességünkről elterelhették, vagy ma is elterelik figyelmünket. S mennyi minden most is kínálkozik, hogy a magunk módján segítsünk magunkon.

Vajon vágyunk-e igazán arra, hogy Isten az előttünk álló időszakban úgy táplálja a lelkünket, ahogyan igazán szükségünk van? Vajon vágyunk-e igazán megelígítettni azzal, amire igazán javunkat szolgálja? Vajon vágyunk-e arra a bőségre, amellyet igazán csak Istenünk tud nekünk megadni?

Ha azt tudjuk felelni, hogy “Igen.”, akkor is késztetést érezhetünk arra, hogy hirtelen a zsebünkbe nyúlva azt kérdezzük, hogy: “De mind ez mennyibe kerül?

Istenünk igéje azt mondja, “…jöjjetek…ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek …nem pénzért és nem fizetségért!

Megérteni, hogy nem tudjuk megfizetni azt, amit Istenünk kínál, de odajárulni hozzá rászorulóként, s mégis tartani a kezünket érte…sokaknak megalázónak tűnhet. Aki magát nagyobra tartja, az nehezen tud megalázkodni, s alázattal elfogadni. Mégis ez lehet számunkra az egyedüli megoldás, hiszen az úrvacsora közösségünkben is csak fizetség nélkül vehettük magunkhoz a kenyeret és a bort, hogy bűnbánattartásunk közben lelkünk javára, üdvösségünkre lehessen mindaz, amit az Úr Jézus vitt véghez értünk a kereszten.

Adja Isten, hogy így tudjunk élni minden ígével, mely Isten szájából adatott nékünk. Ámen.

Keressétek az Urat, amíg megtalálható! 

Hívjátok segítségül, amíg közel van!

(Ézs. könyve 55,6)

Felhívás az imádkozásra

“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;…” (Fil. 4,6)

Mivel a korona virus (COVID-19) kitörése nem csak a hétköznapi életvitelünkben okozott hatalmas változást, hanem hitközösségek istentiszteleti gyakorlatában is szerte a világban, beleértve a mi gyülekezeteinket is, ebben a válságos helyzetben Egyházkerületünk Püspöke, Nt. Dr. Kasznai Csaba levelet juttatott el felénk (kelt. 2020. március 19.)

Ezúton nem csak hitbéli meggyőződésének ad hangot, hanem bátorítással, biztatással is kíván felénk lenni, mindezt az Úr Jézus kijelentésére, ígéretére alapozva: “…íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt.18,20.

Továbbá kéri, hogy amíg templomaink zárva tartanak mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a járvány terjedését megfékezzük. Maradjunk otthonainkban, találjunk módot az Isten igéje általi kapcsolattartásra és valamennyien könyörögjünk Istenünk oltalmáért.

Ezen túlmenően eljuttatott felénk egy un. “ima kalauzt”, hogy tartsunk könyörgéseket:

–          a megbetegedettekért és családjaikért,

–          az egészségügyi dolgozókért,

–          a gyengékért,,akik sebezhetőbbek

–          a munkanélküliekért

–          a vezetőinkért

–          a diákokért és családjaikért

–          templomainkért, lelki vezetőinkért

“Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (Jn. 14,27)

Istentiszteletek felfüggesztése

Szeretett Gyülekezet!

A járvány megfékezése érdekében (követve a döntéshozók iránymutatásait), gyülekezetünk vezetősége úgy határozott, hogy a reánk következő két vasárnapon:

2020. március 22-én és 29-én nem tartunk istentiszteleteket templomunkban.

Az azt következő vasárnapok megtartása az adott körülményeket figyelembe vévekésőbbi döntésünk tárgya lesz.

Ebben a rendkívüli helyzetben, mindazok számára, akik úgy érzik külön beszélgetésre, közös imádságra vágynak, szeretnénk felajánlani telefonos lelkisegély szolgálatunkat. 

“Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt,

hogy felmagasztaljon titeket annak idején. 

Minden gondotokat őreá vessétek,

mert neki gondja van rátok.  

(1Péter 5,6-7)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI ALKALMAK

  1. December

24.-én, kedden este 7:00 – Szentesti istentisztelet

25.-én, szerdán de. 11:00 – Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet

29.-én, vasárnap de. 11:00 – Óévzáró istentisztelet

  1. Január

1.-én, szerdán de. 11:00 – Újévi úrvacsorás istentisztelet

Ünnepi istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldott ünnepi készülődést kívánunk!

“Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek,

amely az egész nép öröme lesz: 

üdvözítő született ma nektek,

aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

(Lukács ev. 2,10)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK

Virágvasárnap – 2019.  április 14. – istentisztelet délelőtt 11 órakor

Nagypéntek – 2019. április 19. – istentisztelet este 7 órakor

Húsvét – 2019. április 21. – úrvacsorás istentisztelet délelőtt 11 órakor

image.png

“Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja,

aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak

a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 

arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre,

amely a mennyben van fenntartva számotokra. 

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre,

amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

(1Péter 1, 3-5)

image.png

Mindenkit várunk szeretettel!