Egyházközségünkről

 

1852 – Az Amerikát látogató Kossuth Lajos tábori lelkésze, Nt. Ács Gedeon tartotta New York városában az elsõ magyar református Istentiszteletet 1852 márciusában (vagy áprilisában), a Fulton utcai holland református egyház kápolnájában. Kossuth saját kézzel angol nyelven ír ajánlólevelet Ács Gedeonnak, mely rendkívüli dokumentum eredetijét a Washington-i Kongresszusi Könyvtár õrzi.

1881 – Mintegy harminc év múlva, Nt.Kecskeméthy Ferenc, “ez a szelíd lelkû apostoli férfiú” kezdeményez ismét New York-ban Istentiszteleteket – mint az Amerikai Presbiteriánus Egyház magyar misszionáriusa – a Union College egyik imatermében. Két év múlva Kecskeméthy visszatért Magyarországra.

1895 – A Cleveland-i, Pittsburgh-i, South Norwalk-i és Trenton-i Magyar református egyházak után ötödikként New York-ban is megalakul a már hivatalosan szervezett egyház, a fiatal, Sárospatakról érkezett Nt.Demeter Bertalan lelkipásztorsága alatt. Elsõ Istentiszteletüket 1895. szeptember 22- én tartották a 4. utcai Hope Chapel-ben. Az ott egybegyûlt 150 ember kimondja a “New York-i Evangéliumi Reformált Egyház” megalakulását. Az október 6-án megtartott közgyûlésükön Presbitériumot választanak. A hónap végén hivatalosan is lelkésszé szentelik Nt.Demeter Bertalant a Suffolk utcai német templomban.

1898 – A hivatalba lépõ új lelkész, Nt. Dr. Kuthy Zoltán hamarosan kiadja a jelszót “Magyar református templomot New York-ba!” Huszár Károly javasolja, hogy elõbb legalább száz új tagot gyûjtsenek. Kuthy Zoltán elõkészíti a gyûjtõíveket angol, magyar, német és tót nyelven.

1902-ben Docha Zsigmond fõgondnok jelenti, hogy az East 7-ik utcában találtak egy háromemeletes házat, mely templomnak is megfelelõ lenne. Több presbiter azonnal kölcsönt ajánl fel és ennek köszönhetõen tizenhétezer dollárért meg is vásárolják az épületet.

1903 – A Stern cég elvégzi a szükséges átalakítási munkálatokat és az épületben helyet talál az elsõ templomhelyiség, iskola és lelkészlak. Egy felszámolás alatt álló holland templom berendezésének megvásárlására is sor kerül és a gyülekezet tagjai egymással versengve adják össze a különféle felszerelési tárgyakat: terítõket, szószéket és klenódiumokat. 1903. április hó 5-én szentelik fel ünnepélyesen a New York-i Elsõ Magyar Református Egyház templomát.

1906 – Újra megalakul a “Betegsegélyezõ és Társalgó Egylet” és 22 évig töretlenül mûködik. 1909-ben “Ifjúsági Kör” indul. Még az elsõ templom idején, 1913-ban harangot vásárolnak (Bocskay-harang), ami késõbb átkerül jelenlegi templomunkba. Közben Manhattan alsó utcáiból észak felé húzódik a magyarság. Sokan úgy látták, hogy a templomot is költöztetni kell. 1914 tavaszán el is adják a 7-ik utcai épületet egy orosz görögkeleti egyháznak.

1914 – A gyülekezet hosszabb ideig egy holland templomban tartja Istentiszteleteit a Second Avenue-n, egészen addig, amíg jelenlegi helyünkön, a 69. utcában vásárolnak három házat. Két épületet lebontva, azok helyén építik fel a ma is álló templomot, a harmadikban rendezik be a parókiát. Az új templomot 1916. március 7-én szentelték fel. A gyülekezet sokat köszönhet Nt.Kuthy Zoltán lelkipásztor szívós kitartásának és akaratának, aki a Keleti Egyházmegye esperese is volt. Somogyországbeli, makacs kálvinista volt õ, aki nem ismert megtorpanást.

1921 – A magyarországi kapcsolatok rendezése végett júniusban tizenhetedszeri alkalommal kelt át az óceánon, de Budapesten hirtelen megbetegedett és augusztus 22-én meghalt a Szent János utcai kórházban.

Dr.Takaró Géza megválasztásával új korszak kezdõdött egyházunkban. Odahaza a Magyar Református Egyház egyik legismertebb lelkésze, missziói mozgalmak vezetõje és egyházának külföldet járó diplomatája volt. Egyházunknak eddig a leghosszabb ideig, 32 évig szolgáló lelkipásztora. Mûködése sokoldalú: cikkek százait, valamint könyveket ír, rádiós adásokban prédikál, a Riverside Parkban Kossuth-szobrot állítanak, stb. Tanított a Columbia Egyetemen. Egyházmegyéjének esperese, a Zsinatnak alelnöke volt. Takaró Géza lelkészsége alatt látogatott el Dr. Ravasz László püspök Amerikába.

1954 – Utóda, Nt.Kovács Imre 12 évig állt ezen az õrhelyen. Nagyszerû szónoki képességét és elõadókészségét amerikaszerte jól ismerték. Számtalan újítást vezetett be a gyülekezeti életbe: kolumbárium az elhamvasztott elhunytak urnáinak, kivilágított templomtorony, állandó telefonos imaszolgálat, havonkénti úrvacsoraosztás, a gyülekezet taglétszámának megõrzése. Kísérletet tett Community Church szervezésére a környék lakói részére. A New York-i magyar megmozdulásokon és protestálásokon mindenütt ott lehetett látni szálas alakját.

1966 – Körülbelül három éven át a tudós és finomlelkû Nt. Dr. Füle Zoltán próbálta összetartani a lassan elöregedõ és megfogyatkozó kis sereget. Csendes lelki szolgálatai, különösen az erõtlenek, betegek és haldoklók felé még ma is jó emlékként élnek a szívekben, és csak sajnálni lehet, hogy annak idején a fiatal lelkészt nem vette körül sokkal több szeretet és megbecsülés.

1969 – Õutána megint három éven át beszolgáló lelkészek látták el az alapvetõ teendõket, biztosították az istentiszteletek folyamatosságát. Nt. Molnár Lajosra, Nt. Hamza Andrásra és Nt. Bogár Károlyra hálával gondol a gyülekezet.

1972 – A gyülekezet Nt. Nagy Gyula lelkészt választja meg lelkipásztorának. Szolgálata alatt külsõ és belsõ javítási munkálatokat végzett el a gyülekezet a templomon és a Kossuth Teremben, valamint elektromos orgona, új irodagépek és hangerõsítõ berendezés beszerzésére is sor került. Havi egyházi értesítõ tudósított 4-500 egyháztagot és támogatót a gyülekezetben folyó eseményekrõl. Lelkipásztorsága idején látogatott New Yorkba Mindszenty József bíboros.

1985 – szeptemberéig Nt. Deák Ferenc baptista lelkipásztor állott a gyülekezet szószékén. Hûséggel végezte a szolgálatot és mai napig emlékezetében él az egyháztagoknak nehezen felülmúlható igehirdetései okán. December 15-én felszentelik Nt.Poznán Bélát.Az évek folyamán hatékony munkát fejtett ki, nem csak a gyülekezetben, hanem az egyházkerületben is, amelynek esperesévé választották. Szolgálata folytán gyülekezetünk felújította kapcsolatait az anyaországgal és küldöttei útján részt vett több magyarországi református világtalálkozón.

1994 – Õutána Nt.Király Marianna vállalta a gyülekezet lelkigondozását egy új, állandó lelkipásztor megválasztásáig. Munkáját õrzik többek között a fiatalok, a gyülekezet 100 éves fennállására szerkesztett Jubileumi Évkönyv és sok más szép cselekedet ebben a gyülekezetben.

1995 – Két esztendõre missziói lelkészként Nt.Kereskényi Sándor vállalja a lelkészi szolgálatot. Ezalatt kis kórus szervezõdik, növekedésnek indul a templomba járók száma és a kisgyermekek, valamint szüleik számára Játszóház indul.

1997 – Pályázat kiírása után Nt. Cseh Attila Györgyöt választják lelkipásztorul, kinek személyében újra állandó beiktatott pásztora van a gyülekezetnek. A számbeli és lelki gyarapodásnak köszönhetõen a gyülekezet szolgálata fellendül: felújítják az épületeket, a harangot, az orgonát, a Vasárnapi Iskolát, a Lelkészi Hivatal adminisztrációját, heti Bulletineket és prédikációs kötetet adnak ki, ismét vannak konfirmálások, keresztelések. Ha csak egy kétéves terminusra is, New York újra esperesi székhellyé válik.

2004 májusától a tanulmányai alatt a gyülekezet által szponzorált T. Fodor Mária Ildikó végzi az istentiszteleti szolgálatokat, míg a Szószékbizottság aktívan keresi az állandó lelkészt.

2005-ben a gyülekezet jubileumi évet is töltött: a gondviselés ereje jóvoltából a 110-ik születésnapját ünnepelte. A közösség Novemberben  fogadta frissen megválasztott lelkipásztorát, Nt. Papp Zsolt erdélyi lelkész  személyében.  Lényeges törekvése volt a közösség egységének megôrzése. Az  istentiszteletek látogatottsága hála a kegyelemnek, növekvô irányt mutatott.  Lényeges elemei voltak a szolgálatnak, a Vasárnapi Iskola vallásórái Nt. Fogarasi Anita lelkipásztornô vezetésével, a gyülekezeti bibliaórák, az  Úrvacsora kiszolgáltatása elôtti pénteken megtartott rendszeres bőnbánati  istentiszteletek, a szombati konfirmációi elôkészítôk.  Ittléte alatt felújításra, modernizálásra kerül a Kossuth-terem, a templomtorony tetôzete  és újrafestik a templom külsejét is. 2010 júniusában  visszaköltöznek az óhazába.

Beszolgálókként, Nt. Fogarasi Anita és Deák Lehel, a gyülekezet világi lelkésze végzik a szolgálatokat.

2012 január és 2014 augusztus között. Nt. Kovács Csongor a gyülekezet lelkésze.

2014 szeptemberétől  ismét a beszolgáló házaspár szolgál a gyülekezetben.

 

Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.    

127. Zsoltár 1.

ISTENÉ A DICSŐSÉG! SOLI DEO GLORIA!